PRIMEIRA VEZ EN NIGRÁN QUE SE DESCONTAN DO CANON DE CESPA OS INGRESOS POR RECOLLIDA SELECTIVA

O goberno de Nigrán asume parcialmente a emenda de NIGRÁN DECIDE para que na revisión de prezos de CESPA se teña en conta o ingresado polos ingresos da recollida selectiva.

A iniciativa de NIGRÁN DECIDE supón un aforro para a veciñanza de Nigrán no canon anual de 17 mil euros e de outros 50 mil euros no pago de atrasos.

A pesar de que no ano 2015 a corporación municipal asumira por unanimidade a proposta de NIGRÁN DECIDE para que se descontase o 50 por cento do recadado por CESPA polos ingresos que ten pola recollida selectiva, o goberno municipal estivo aprazando o asunto e presentou durante este mes dúas propostas de revisión de prezos nas que non contemplaba este desconto.

Ante este incumprimento do acordo plenario por parte do goberno, esta fin de semana o grupo municipal de NIGRÁN DECIDE presentou unha emenda á proposta do goberno, para que se descontase ao canon o ingresado por CESPA pola recollida selectiva desde o ano 2005 até o 2015. Finalmente, o goberno asumiu parcialmente a emenda e na comisión informativa de contas celebrada este martes presentou unha proposta onde asumía parcialmente a proposta de NIGRÁN DECIDE, ao descontar con relación á recollida selectiva o que establece o contrato unicamente para os anos 2013, 2014 e 2015.

Isto supón para as arcas do Concello e, por tanto, para toda a veciñanza de Nigrán un aforro no canon anual de 17 mil euros e de outros 50 mil euros no pago de atrasos, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE; para continuar indicando que: “aínda que dista moito do millón de euros que, presumiblemente, lle debe CESPA ao Concello de Nigrán segundo os documentos ao que ten acceso o noso grupo municipal, é un primeiro paso para establecer un control sobre as concesionarias de servizos en Nigrán. A festa de contratar co Concello de Nigrán para cobrar e non cumprir os contratos rematou, finaliza Cuevas”.

Anuncios
Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

O GOBERNO DE NIGRÁN PRETENDE UNHA CESIÓN DO CONTRATO DE REDACCIÓN DO PXOM QUE PODE SER ILEGAL

O goberno, fiel á falta de transparencia que o caracteriza, oculta o informe do departamento de contratación aos grupos municipais.

Un goberno empeñado nesta cesión que non explora outras vías previstas na lei para a resolución do contrato.

Na Comisión Informativa celebrada o pasado xoves, así como nas notas informativas, o goberno de Nigrán ocultou o sentido do informe do departamento de contratación do Concello de Nigrán que, se ben non a cualifica de ilegal, si indica que debe quedar acreditada a realización do 20 por cento do traballo contratado.
A NIGRÁN DECIDE, dado que non foi entregado ao Concello dito 20%, non lle consta formalmente o cumprimento de dito requisito, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, polo que esta segunda cesión do contrato podería ser ilegal.

Un goberno empeñado nesta cesión que non explora outras vías previstas na lei para a resolución do contrato como pode ser o acordo entre as partes.

NIGRÁN DECIDE lamenta o bloqueo na elaboración do PXOM que está facendo este goberno, pois a pesar de coñecerse desde xaneiro de 2017 e, oficialmente, desde agosto dese ano a intención de EPTISA de non continuar coa redacción do PXOM, non explorou, ou non consta en ningún documento oficial, que tratase a posibilidade dunha resolución do contrato por mutuo acordo entre o Concello de Nigrán e EPTISA, tal como prevé a lexislación de contratos públicos. Non entendemos que, se EPTISA manifestou que non ía seguir co planeamento, non se explorase esta posibilidade, a no ser que existan acordos ocultos dos que non se informa aos grupos municipais, sinala José Cuevas.

Tampouco fixo ningunha xestión para a resolución do contrato por incumprimento de prazos e condicións esenciais do contrato.

O goberno de Nigrán coñece oficialmente desde marzo de 2017 que EPTISA despedira a parte do equipo redactor, polo que desde ese momento coñecía o incumprimento das condicións esenciais do contrato relativas á composición do equipo redactor, a pesar do cal no Consello Sectorial celebrado dous meses despois, no que participou o responsable da empresa á que agora se lle quere ceder o plan, anunciou que en outubro estaría finalizado o plan e o exporía polas parroquias.
Tamén os prazos para a elaboración do PXOM estanse incumprindo coa connivencia do goberno, pois o prazo para realizar o documento para a aprobación provisional do PXOM, de 3 meses, non se está cumprindo. Se ben NIGRÁN DECIDE é consciente da imposibilidade de cumprir dito prazo polo súa interrupción a causa dos informes técnicos que teñen que emitirse, a realidade é que en agosto de 2017 entregóuselle a EPTISA o estudo arqueolóxico, pasando máis de tres meses sen que a empresa fixese ningunha xestión, nin o goberno municipal requirise á empresa o cumprimento dos prazos.
A non realización destes requirimentos imposibilita poder rescindir o contrato por incumprimento de contrato, xa que en caso de facelo, EPTISA podería levar ao concello a un longo proceso xudicial. Na práctica o goberno municipal está levando ao Concello a unha única saída que beneficia a unha empresa incumpridora dun contrato, remata Cuevas.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

O PSOE RESCATA UNHA VELLA PROPOSTA DO PP PARA REGULARIZAR ÁTICOS BAIXO CUBERTA

NIGRÁN DECIDE non comprende a falta de coherencia do actual alcalde e do PSOE, pois no ano 2009 votaron en contra do aumento dos volumes permitidos en baixo cubertas.

A pesar dos posíbeis efectos positivos desta modificación das Normas Subsidiarias a falta de transparencia e de rigor deste goberno o inhabilita en materia de urbanismo.

O goberno volveu facilitar información falsa no Consello Sectorial.

Ante o anuncio por parte do actual do goberno dunha modificación das Normas subsidiarias nas que se cambiarían os retranqueos dos viais e se permitiría o aumento de volume en determinadas edificacións, entre outras cuestións, NIGRÁN DECIDE denuncia que a modificación esconde o rescate dunha vella proposta do PP para regularizar determinados áticos en baixo cubertas, coa agravante de que na actual proposta do goberno, non se esixe vinculación entre o baixo cuberta e as plantas inferiores, como ocorría na proposta de 2009.

En concreto, na modificación actual preténdese permitir os crebos nos baixo cubertas, o que vai producir que o volume edificable aumente considerablemente nos baixo cubertas en determinados ámbitos urbanos. Cómpre destacar que xa na modificación do ano 2009, que tamén permitía os crebros e, polo tanto, o aumento do volume, fora denunciado que dito aumento legalizaría os áticos nos baixo cubertas non permitidos.

En materia de urbanismo hai que ter a máxima transparencia, e máis en Nigrán, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, para continuar indicando que o actual goberno non fixo mención a este aspecto nin nas notas informativas relativas a esta modificación, nin nas explicacións que facilitou nas reunións das comisións informativas nin na reunión do Consello Sectorial celebrada este mércores, limitándose a afirmar que ían permitirse as cubertas planas por cuestións estéticas. Está claro que o alcalde non quere falar deste aspecto da modificación proposta polo seu goberno, pois poría en evidencia a súa hipocrisía política, así como a súa falta de rigor e coherencia nunha materia como a do urbanismo de Nigrán, a pesar de que durante anos exerceu de Concelleiro de Urbanismo. Cómpre destacar que o actual alcalde, votou en contra da modificación proposta no ano 2009, que pretendía os mesmos obxectivos que, neste aspecto, a actual, finaliza Cuevas.

A pesar dos posíbeis efectos positivos desta modificación das Normas Subsidiarias a falta de transparencia e de rigor deste goberno o inhabilita en materia de urbanismo.

A falta de transparencia deste goberno, ao non informar de todos os cambios e os seus efectos da modificación das normas subsidiarias, así como a falta de rigor á hora de informar dos posíbeis efectos positivos desta modificación, inhabilitan a este goberno en materia de urbanismo. Entre os efectos positivos exaxerados está a posibilidade de aumentar até o 50% o volume das casas, especialmente no rural, pois esta circunstancia só podería realizarse en determinadas edificacións e en casos excepcionais taxados na propia norma.

O goberno volveu facilitar información falsa no Consello Sectorial.

Como fixera na reunión do Consello Sectorial celebrada en maio do ano 2017, o goberno volveu facilitar información falsa no Consello Sectorial celebrado este mércores, cando, a preguntas da representante dun colectivo social, afirmou que non podían legalizarse edificacións con orde de derribo, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, cando todo o mundo sabe que en Nigrán fixéronse modificacións urbanísticas para regularizar determinadas vivendas, opinión que foi confirmada por técnicos especialistas na materia, finaliza Cuevas.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

DITAMINADA FAVORABLEMENTE A MOCIÓN DE NIGRÁN DECIDE PARA A PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Reclama a elaboración dun Plan Municipal de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais e un Plan de Emerxencias Municipal de Nigrán.

Solicita tamén ao goberno municipal que exerza as súas competencias para manter limpas as franxas de protección.

A moción presentada polo grupo municipal de NIGRÁN DECIDE, que se debaterá no pleno deste xoves, sobre a prevención e a actuación en caso de lumes forestais foi ditaminada favorablemente coas abstencións do Partido Popular, BNG e UCN.

Na moción reclámase ao goberno que elabore un Plan Municipal de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais e un Plan de Emerxencias Municipal en Nigrán.

Estes plans son obrigatorios para os Concellos de máis de 20.000 habitantes e, aínda que Nigrán non alcanza esa cifra, está próxima, e existen períodos, especialmente na época estival, na que se supera con creces dita poboación. Ademais, en Nigrán desenvólvense numerosas actividades para as que é necesario a elaboración de Plans de Autoprotección que deben estar integrados en dito plan.

O plan municipal de emerxencias non se circunscribe aos incendios forestais, abarcando todas as situacións de emerxencia que poden acontecer, como outro tipo de incendios, emerxencias derivadas de aglomeracións de persoas ou accidentes graves. O Plan analizará todas as situacións e os recursos existentes para facerlle fronte, así como cal debe ser a actuación máis eficaz para combatelas.

Neste plan integrarase Plan Municipal de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais, no que se teñen que definir as franxas nas que se debe actuar sobre a biomasa para protexer a poboación rural de Nigrán ante un incendio forestal.

Estas son razóns máis que suficientes para que, aínda que non sexan obrigatorios, o Concello elabore ditos plans, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, pois ante unha situación de emerxencia debe estar planificado a maioría das circunstancias que se poidan producir para non actuar con improvisación e a boa fe, pero sen unha análise rigorosa da situación.

O Concello ten que actuar de oficio na xestión das franxas de protección

Por último na moción se lle pide ao goberno que exerza as súas competencias na limpeza de biomasa e e na xestión de especies arbóreas pirofilas nas franxas de protección.

Compre que esta competencia a exerza o Concello de oficio mediante un control e unha vixilancia e non espere a actuar ás denuncias da veciñanza, finaliza Cuevas.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

NIGRÁN DECIDE PRESENTA UNHA EMENDA AOS ORZAMENTOS PARA SUPLEMENTAR O SALARIO DO PERSOAL DO CONCELLO QUE COBRA O SALARIO MÍNIMO

Tanto durante o anterior mandato do Partido Popular, como neste do PSOE, o persoal que se contrata a través das subvencións da Deputación cobra o salario mínimo.

De aceptarse a proposta de Nigrán Decide, en ningún caso o persoal do Concello con xornada completa cobraría menos de 13.863,78 euros anuais, co que o Concello de Nigrán cumpriría coa Carta Social Europea.

NIGRÁN DECIDE, cumprindo co seu programa electoral, presentou unha emenda ás bases de execución orzamentaria do borrador dos orzamentos do Concello de Nigrán do ano 2018 para suplementar o salario do persoal do Concello que cobra o salario mínimo.

Cómpre destacar que nas bases das subvencións do Plan Concellos establécese que na contratación de persoal desempregado, inscrito no servizo público de emprego no Plan Concellos, segundo se indica nas bases do Plan Concellos, debe respectarse a debida adecuación salarial á cualificación profesional dos postos que se van cubrir.

NIGRÁN DECIDE considera que o Salario Mínimo Interprofesional non é adecuado para ningún posto de traballo polo que, na emenda que presenta, establécese que en ningún caso o persoal do Concello con xornada completa poida cobrar menos de 13863,78 euros anuais, o que supón algo menos de 1.000 euros mensuais. Con esta medida, no Concello de Nigrán cumpriríase a Carta Social Europea, que establece que o salario mínimo non debería ser inferior ao 60% do salario medio.

Tanto durante o anterior mandato do Partido Popular, como neste do PSOE o persoal que se contrata a través das subvencións da Deputación cobra o salario mínimo, polo que o noso grupo municipal propuxo dignificar o seu salario, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, para continuar indicando que a pesar de estar na memoria da Alcaldía dos orzamentos dos anos 2016 e o prorrogado do ano 2017, o actual goberno non fixo nada para cumprir este compromiso.

Este último feito obríganos a incluír esta emenda, que está aberta á negociación co resto dos grupos, nas bases de execución orzamentaria para que sexa de obrigado cumprimento, finaliza Cuevas.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

NIGRÁN DECIDE PREGUNTARÁ AO GOBERNO SE FIXO XESTIÓNS SOBRE AS REDES DE BANDA LARGA DE NOVA XERACIÓN NO MUNICIPIO, PARA MELLORAR A CONEXIÓN A INTERNET

Aínda que somos conscientes de que non é unha competencia municipal, cremos que o goberno debe facer xestións ante as compañías operadoras para mellorar a cobertura de banda larga, ou sexa, para unha boa conexión a internet.

O grupo municipal de NIGRÁN DECIDE preguntará ao goberno municipal no pleno deste xoves se fixo algunha xestión ante as operadoras de telecomunicacións para que inclúan a Nigrán no desenvolvemento de proxectos que teñan como obxectivos a extensión da banda larga de nova xeración ás zonas do noso concello denominadas como zonas brancas NGA.

Tamén preguntará se participou no proceso de consulta pública aberta realizado polo Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital para contrastar a veracidade da información reportada polas operadoras con relación de núcleos de poboación que non dispoñen de cobertura de redes de banda larga de nova xeración.

Cómpre destacar que, segundo a información facilitada polo Ministerio, estas zonas brancas que non dispoñen de cobertura de redes de banda larga de nova xeración afectan a un total de 13.142 persoas residentes en Nigrán (74,70% da veciñanza), abarcan á totalidade da poboación das parroquias de Camos, Chandebrito e Parada, ao 50 % da poboación da parroquia de Nigrán, ao 66 % da poboación de Panxón, e ao 83 % da poboación das parroquias de Priegue e A Ramallosa.

A isto hai que sumarlle que, segundo datos de cobertura facilitados polo mesmo Ministerio, no ano 2016 un 50 % da veciñanza non chegaba a ter unha cobertura en redes fixas cunha velocidade de máis de 10 Mbps e, cando menos, o 10 % da poboación non chega a unha cobertura en redes fixas cunha velocidade de máis de 2 Mbps.

Aínda que somos conscientes de que non é unha competencia municipal, sinala José Cuevas, voceiro de Nigrán Decide, cremos que o goberno municipal debe facer xestións ante as operadoras para mellorar a cobertura de banda larga.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

APROBADA A PROPOSTA DE NIGRÁN DECIDE POLA QUE SE ESTENDEN AS BONIFICACIÓNS NA TAXA DO LIXO A TODAS AS FAMILIAS CON INGRESOS INFERIORES AO SALARIO MÍNIMO

A proposta de modificación de dita ordenanza foi presentada ante o incumprimento por parte do goberno do acordo plenario de xuño pasado para reformar as bonificacións fiscais dos tributos de Nigrán.
A proposta de NIGRÁN DECIDE aprobada polo pleno este xoves, cos votos a favor de todos os grupos, agás o Partido Popular, que se abstivo, consiste en facer extensiva a bonificación a todas as familias con ingresos inferiores ao salario mínimo interprofesional, actualmente restrinxida unicamente a persoas en paro e pensionistas, excluíndo aos chamados traballadores pobres.
A proposta foi presentada polo noso grupo municipal despois de que o goberno municipal incumprise o acordo plenario aprobado por unanimidade no pasado mes de xuño, no que se instaba ao goberno municipal a presentar antes do día 10 de setembro de 2017 aos grupos municipais unha proposta de reforma das ordenanzas fiscais que procedesen, co obxecto de establecer unha política fiscal máis xusta e progresiva, especialmente no referente ás bonificacións.
Parece que a este goberno resúltanlle suficientes as bonificacións fiscais de gobernos anteriores que, como quedou de manifesto na moción, son inxustas pola súa falta de progresividade, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE.
Concretamente, na taxa do lixo excluíase a todas as familias que ingresan menos do salario mínimo interprofesional, e o titular do recibo non estea no paro máis de seis meses no ano anterior. Por poñer un exemplo, estaban excluídas desta bonificación as persoas que tiñan un traballo precario no verán, por non levar máis de seis meses en paro, ou o persoal do Concello que este goberno se empeñou en que cobrase menos do salario mínimo, finaliza Cuevas.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

OS CONCELLEIROS DE MEDIO AMBIENTE E SANIDADE COMPARECERÁN NO PROXIMO PLENO PARA DAR CONTA DA CONTAMINACIÓN NO LITORAL DE NIGRÁN

A petición de comparecencia foi realizada por NIGRÁN DECIDE e apoiada por unanimidade.
Os concelleiros de Medio Ambiente e Sanidade do goberno municipal de Nigrán teñen que comparecer ante o próximo pleno para dar conta das súas actuacións relacionadas coa contaminación no litoral de Nigrán.
Este verán houbo episodios de contaminación microbiolóxica nas praias de Nigrán e non se sinalizou a prohibición de baño poñéndose en risco a saúde dos bañistas, polo que o grupo municipal de NIGRÁN DECIDE pediu a comparecencia dos Concelleiros de Sanidade e de Medio Ambiente para que dean explicacións por poñer en risco a saúde da veciñanza, así como das medidas que se están a tomar para preservar o medio ambiente no litoral.
Con esta petición pretendemos que o goberno tome en serio a saúde da veciñanza, así como a loita contra a contaminación do noso litoral, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, pois, aínda que con toda probabilidade ao Concelleiro de Sanidade non se lle estea informando das situacións puntuais de contaminación que se producen, vai ser quen tería que responder nos xulgados en caso de que o risco para a saúde se materializase.
Con relación á petición de comparecencia do Concelleiro de Medio Ambiente, o grupo municipal de NIGRÁN DECIDE, pretende coñecer as medidas adoptadas polo concello para controlar os vertidos que se producen no noso litoral e están contempladas no Plan de vertidos aprobado polo pleno do Concello de Nigrán o pasado mes de novembro de 2016, finaliza Cuevas.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

NIGRÁN DECIDE CONSIDERA QUE A IRRESPONSABILIDADE DO GOBERNO MUNICIPAL NON É MOTIVO PARA O ENSAÑAMIENTO DA XUNTA CONTRA NIGRÁN

Esixe á Xunta de Galicia que explique a razón pola que no Concello non consta ningún aviso de valores elevados de microorganismos detectados en praias de Nigrán nos anos 2012 e 2014 cando en Nigrán gobernaba o Partido Popular.
NIGRÁN DECIDE considera que a irresponsabilidade do goberno municipal, ao non sinalizar a prohibición de baño durante o período de contaminación acontecido o pasado mes de agosto na principal praia de Nigrán, non é motivo para o ensañamiento da Xunta contra Nigrán.
O noso grupo municipal considera fóra de lugar a nota de prensa enviada pola Xunta de Galicia este xoves indicando a existencia de contaminación no areal de Area Fofa, cando o Concello xa cumprira coas súas obrigas de sinalizar a prohibición de baño, e nos preguntamos se esa vai ser a política da Xunta de Galicia a partir de agora: mandar notas de prensa avisando da contaminación cando se dea un período de contaminación. Se iso vai ser así, esperemos que sexa en todos os concellos.
Fuxindo do vitimismo, o noso grupo municipal aporta datos, como o feito de que dos publicados pola Xunta de Galicia, temos indicios de que durante o mes de agosto producíronse máis situacións puntuais de contaminación nas praias do Val Miñor.
Concretamente, de dita información despréndese que o día 7 de agosto se fixeron analíticas en todas as praias do Val Miñor, excepto en dúas, descoñecéndose as razóns polas que a Xunta só manda notas de prensa relativas á praia de Nigrán. Esta situación repetiuse o 22 de agosto no que se fixeron analíticas de todas as praias excepto en tres, enviando a Xunta de Galicia unicamente notas de prensa das praias de Nigrán. Aínda que descoñecemos exactamente os motivos polos que en todas esas praias as analíticas que se publican son uns días despois que o resto das do Val Miñor, da información que ten o noso grupo municipal, esa circunstancia dáse cando hai contaminación e é necesaria repetir a analítica.
Esixe á Xunta de Galicia que explique a razón pola que no Concello non consta ningún aviso de valores elevados de microorganismo detectados en praias de Nigrán nos anos 2012 e 2014 cando en Nigrán gobernaba o Partido Popular.
O grupo municipal de NIGRÁN DECIDE esixe á Xunta de Galicia que explique a razón pola que no Concello non consta ningún aviso de valores elevados de microorganismos detectados en praias de Nigrán nos anos 2012 e 2014 cando en Nigrán gobernaba o Partido Popular. Tamén pedirá explicación, de confirmarse que no mes de agosto ou neste verán producíronse outras situacións nas que se debía desaconsellar o baño, a razón pola que só informa das praias de Nigrán.
O problema da contaminación no litoral de Nigrán é real e non se soluciona negándoo ou con polémicas absurdas para tratar de desviar o foco do verdadeiro problema
O problema da contaminación no litoral de Nigrán é real, tal como con relación ao incidente ocorrido a mediados de agosto recoñece o alcalde, e non se soluciona negándoo ou con polémicas absurdas para tratar de desviar o foco do verdadeiro problema e derivar responsabilidades.
Este grave problema que ten Nigrán soluciónase traballando, cooperando entre todas as partes implicadas, con sinceridade, sen enganos e con propostas en positivo como foi a nosa do Plan de control de vertidos, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, para continuar indicando que o lixo non se esconde debaixo da alfombra, pois ao final estalan os problemas como aconteceu este mes de agosto, finaliza Cuevas.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

ACEPTADAS AS EMENDAS DE NIGRÁN DECIDE AOS PREZOS DAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAIS

A proposta do goberno excluía das bonificacións a familias con ingresos por debaixo do salario mínimo ou perceptores da RISGA.

NIGRÁN DECIDE, pouco a pouco, vai conseguindo que se modifique a política de bonificacións sociais nos tributos de Nigrán

Na Comisión de Contas celebrada este luns foron aceptadas as emendas presentadas por NIGRÁN DECIDE para que non se excluíse das bonificacións nos prezos públicos para as actividades deportivas e culturais a persoas con ingresos inferiores ao salario mínimo, ou mesmo, a perceptoras da RISGA..

A proposta do goberno municipal supoñía un aumento dos prezos para as persoas de fóra de Nigrán, incluía unha bonificación do 25% para toda a veciñanza de Nigrán, de maneira que quedarían os prezos iguais que o ano pasado, e outra bonificación do 50% para as persoas con menos ingresos. Sen embargo, esta última bonificación, copiada exactamente da que o noso grupo propuxo o ano pasado, excluía do acceso ás bonificación ás persoas que vivan soas, aínda que non tivesen ingresos ou cobrasen só a RISGA, e algunhas unidades familiares de dous ou tres membros que tivesen ingresos por debaixo do salario mínimo.

O ano pasado o goberno municipal pretendía bonificar unicamente ás familias numerosas, sen ter en conta os seus ingresos, polo que, no debate, o noso grupo municipal propuxo que se tivesen en conta os ingresos das unidades familiares, cousa que foi aceptada pola maioría. A nosa sorpresa este ano foi que o goberno municipal copiou exactamente a proposta do ano pasado, sen modificar os baremos económicos, como se o custe da vida non subirse nin corrixir os erros das persoas que viven soas con baixos ingresos que estaban excluídas de calquera bonificación.

O goberno municipal non ten ideas en materia social, limítase a copiar e pegar sen analizar ben o que se está a facer, para despois pretender colgarse as medallas mediante a propaganda, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, para continuar indicando que, polo que se viu nesta Comisión de Contas, a política de bonificacións sociais nos tributos sociais a está marcando o grupo municipal de NIGRÁN DECIDE.

 

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario